Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ekspozycji stałej w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz wykonanych głównych dostaw i usług

Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie na temat uprawnień

Załącznik nr 8 do SIWZ – Tabela wynagrodzeń częściowych

Załącznik nr 8 do SIWZ – Tabela wynagrodzeń częściowych

Załącznik nr 9 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ – karta gwarancyjna

Załączniki nr 11-234 do SIWZ

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Zmiana nr 1 ogłoszenia o zamówieniu

Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Załączniki nr 234-240 do SIWZ

Zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Zmiana nr 2 ogłoszenia o zamówieniu

Zawiadomienie nr 5 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Załącznik nr 241 – projekt ekspozycji nr 60 – projekt instalacji ogólnoobiektowych-TOM II Instalacje elektryczne

Załącznik nr 242- SST 60-szczegółowa specyfikacja techniczna do projektu ekspozycji nr 60-proj. instal. ogólnoobiektowych-TOM II Instal. Elektryczne

Zawiadomienie nr 6 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Aktualizacje strony:

Odsłony: 0