Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap

Ogłoszenie-o-zamówieniu – przesłane Ogłoszenie-o-zamówieniu – opublikowane SIWZ Zał nr 1-Fomularz ofertowy Zał-nr-2-Formularz-Jednolitego-Euro.-Dokum.-Zamówienia Zał nr 3-Informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej Zał-nr-4-Oświadczenie-w-sprawie-wysokości-obrotów Zał nr 5-Wykaz wykonanych robót budowlanych Zał-nr-6-Wykaz-osób-skierowanych-do-realizacji-zamówienia Zał-nr-7-Oświadczenie-w-sprawie-braku-wyroku-lub-decyzji-o-zaleganiu-z-podatkami Zał-nr-8-Oświadczenie-w-sprawie-braku-orzeczenia-o-zakazie-ubiegania-się-o-zamówienie Zał-nr-9-Oświadczenie-w-sprawie-braku-wyroku-za-wykroczenie-przeciwko-prawom-pracownika Zał-nr-10-Oświadczenie-w-sprawie-niewydania-decyzji-o-naruszeniu-przepisów-prawa-pracy Zał-nr-11-Oświadczenie-o-niezaleganiu-z-opłacaniem-podatków-i-opłat-lokalnych Zał nr 12-Karta gwarancyjna załącznik nr 13 do SIWZ TWES Kor Zał nr 14-Istotne postanowienia umowy Zał nr 15-217.rar (8.0GB) Zawiadomienie … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap