Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Muzeum Wojska Polskiego – I etap

Ogłoszenie-o-zamówieniu – przesłane

Ogłoszenie-o-zamówieniu – opublikowane

SIWZ

Zał nr 1-Fomularz ofertowy

Zał-nr-2-Formularz-Jednolitego-Euro.-Dokum.-Zamówienia

Zał nr 3-Informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej

Zał-nr-4-Oświadczenie-w-sprawie-wysokości-obrotów

Zał nr 5-Wykaz wykonanych robót budowlanych

Zał-nr-6-Wykaz-osób-skierowanych-do-realizacji-zamówienia

Zał-nr-7-Oświadczenie-w-sprawie-braku-wyroku-lub-decyzji-o-zaleganiu-z-podatkami

Zał-nr-8-Oświadczenie-w-sprawie-braku-orzeczenia-o-zakazie-ubiegania-się-o-zamówienie

Zał-nr-9-Oświadczenie-w-sprawie-braku-wyroku-za-wykroczenie-przeciwko-prawom-pracownika

Zał-nr-10-Oświadczenie-w-sprawie-niewydania-decyzji-o-naruszeniu-przepisów-prawa-pracy

Zał-nr-11-Oświadczenie-o-niezaleganiu-z-opłacaniem-podatków-i-opłat-lokalnych

Zał nr 12-Karta gwarancyjna

załącznik nr 13 do SIWZ TWES Kor

Zał nr 14-Istotne postanowienia umowy

Zał nr 15-217.rar (8.0GB)

Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

dodany załącznik nr 218 do SIWZ

dodany załącznik nr 219 do SIWZ

dodany załącznik nr 220 do SIWZ

załączniki nr 16-21, 27-78 i 80-84 do SIWZ, wersja edytowalna (3.0GB)

zmiana ogłoszenia nr 1 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 1 – opublikowana

zawiadomienie nr 2 o zmianie treści SIWZ

dodany załącznik nr 221 do SIWZ

dodany załącznik nr 222 do SIWZ

dodany załącznik nr 223 do SIWZ

dodany załącznik nr 224 do SIWZ

dodany załącznik nr 225 do SIWZ

dodany załącznik nr 226 do SIWZ

dodany załącznik nr 227 do SIWZ

dodany załącznik nr 228 do SIWZ

dodany załącznik nr 229 do SIWZ

dodany załącznik nr 230 do SIWZ

dodany załącznik nr 231 do SIWZ

dodany załącznik nr 232 do SIWZ

dodany załącznik nr 233 do SIWZ

dodany załącznik nr 234 do SIWZ

dodany załącznik nr 235 do SIWZ

dodany załącznik nr 236 do SIWZ

dodany załącznik nr 237 do SIWZ

zawiadomienie nr 3 o zmianie treści SIWZ

zawiadomienie nr 4 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

dodany załącznik nr 238 do SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 2 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 2 – opublikowana

zawiadomienie nr 5 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 3 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 3 – opublikowana

zawiadomienie nr 6 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

zawiadomienie nr 7 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

poprawiony fragment załącznika nr 49 do SIWZ

zawiadomienie nr 8 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

wezwanie nr 1 do przystąpienia do postępowania odwoławczego

odwołanie nr 1 do Prezesa KIO – firma IDS-BUD S.A

zmiana ogłoszenia nr 4 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 4 – opublikowana

zawiadomienie nr 9 o zmianie treści SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 5 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 5 – opublikowana

zawiadomienie nr 10 o zmianie treści SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 6 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 6 – opublikowana

zawiadomienie nr 11 o zmianie treści SIWZ

uzupełniony załącznik nr 216 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 221 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 222 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 223 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 224 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 225 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 226 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 227 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 228 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 229 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 230 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 231 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 232 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 233 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 234 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 235 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 236 do SIWZ

uzupełniony załącznik nr 237 do SIWZ

dodany załącznik nr 239 do SIWZ

dodany załącznik nr 240 do SIWZ

dodany załącznik nr 241 do SIWZ

dodany załącznik nr 242 do SIWZ

dodany załącznik nr 243 do SIWZ

dodany załącznik nr 244 do SIWZ

dodany załącznik nr 245 do SIWZ

dodany załącznik nr 246 do SIWZ

dodany załącznik nr 247 do SIWZ

dodany załącznik nr 248 do SIWZ

dodany załącznik nr 249 do SIWZ

zawiadomienie nr 12 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

dodany załącznik nr 250 do SIWZ

dodany załącznik nr 251 do SIWZ

zawiadomienie nr 13 o zmianie treści SIWZ

zawiadomienie nr 14 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

zawiadomienie nr 15 o wyjaśnieniu treści SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 7 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 7 – opublikowana

zawiadomienie nr 16 o wyjaśnieniu treści SIWZ

zawiadomienie nr 17 o zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie-nr-18-o-wyjaśnieniu-i-zmianie-treści-SIWZ

Zawiadomienie-nr-19-o-wyjaśnieniu-i-zmianie-treści-SIWZ

Zawiadomienie-nr-20-o-wyjaśnieniu-i-zmianie-treści-SIWZ

dodany załącznik nr 252 do SIWZ

dodany załącznik nr 253 do SIWZ

dodany załącznik nr 254 do SIWZ

dodany załącznik nr 255 do SIWZ

dodany załącznik nr 256 do SIWZ

zawiadomienie nr 21 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

dodany załącznik nr 257 do SIWZ

dodany załączniknr 258 do SIWZ

zawiadomienie nr 22 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

dodany załacznik nr 259 do SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 8 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 8 – opublikowana

zawiadomienie nr 23 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

dodany załącznik nr 260 do SIWZ

dodany załącznik nr 261 do SIWZ

zawiadomienie nr 24 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

uzupełniony załącznik nr 209 do SIWZ

zawiadomienie nr 25 o zmianie treści SIWZ

zawiadomienie nr 26 o zmianie treści SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 9 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 10 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 9 i 10 – opublikowana

zawiadomienie nr 27 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ

załącznik nr 13 do SIWZ – tekst jednolity

zawiadomienie nr 28 o zmianie treści SIWZ

załącznik nr 13 do SIWZ – tekst jednolity (1)

zawiadomienie nr 29 o zmianie treści SIWZ

zmiana ogłoszenia nr 11 – przesłana

zmiana ogłoszenia nr 11 – opublikowana

informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Aktualizacje strony:

Hits: 0